Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Finansowa Centrum Oddłużeń Sp. z o.o.

Dłużnik, który chciałby uchronić majątek przed sprzedażą przez syndyka może złożyć wniosek o restrukturyzację lub zawarcie układu konsumenckiego. Istnieje bowiem duże ryzyko, że w toku zwykłego postępowania upadłościowego majątek nieruchomy zostanie spieniężony. Należy mieć na uwadze możliwości wynikające z pre-pack, czyli przygotowanej likwidacji.

Aktualnie, zgodnie z brzmieniem art. 491(2) ust. 1a ustawy Prawo upadłościowe, w postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości.

Atrakcyjność pre-packu wynika z tego, że przyszłym nabywcą składnika majątkowego mogą być m.in. osoby powiązane z upadłym, np. dziecko lub małżonek. Rozwiązanie jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy cena nabycia danego składnika majątku nie jest niższa niż cena wynikająca z oszacowania biegłego.

Często stosowane wyzbycie się majątku nie zawsze jest korzystne dla dłużnika! Zgodnie z art. 300 § 2 k.k. karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 podlega ten, kto w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia.

Wszelkie przeniesienia własności nieruchomości w sytuacji, gdy istnieje już prawomocny wyrok sądowy, może skutkować pociągnięciem dłużnika i nabywcy do odpowiedzialności cywilnej, a nawet i karnej związanej z prowadzeniem działań zmierzających do pokrzywdzenia wierzyciela.

Najgorsze co może zrobić zadłużony to przenieść w drodze darowizny swoje ruchomości albo nieruchomości na rzecz osób najbliższych!

To również sytuacja, w której dłużnik uniemożliwia wejście do swojego majątku jakiegoś przedmiotu, np. zrzekając się spadku po rodzicach.

Orły 2020
Laur zaufania
Firma Godna Zaufania
Orły 2019
Orły prawa
Znajdź nas na
Znajdź nas na
messager