Wypełnij formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Finansowa Centrum Oddłużeń Sp. z o.o.

Jedną z szans na uratowanie firmy zagrożonej niewypłacalnością jest zawarcie układu z wierzycielami. Układ zawiera propozycje układowe korzystne dla dłużnika, tj. m. in. odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie spłaty na raty, redukcja wysokości zobowiązania, konwersja wierzytelności na udziały lub akcje, modyfikacja prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Propozycje układowe określają więc sposoby przekształcenia zobowiązań upadłego względem jego wierzycieli i stanowią kluczowy element wniosku o ogłoszenie upadłości. Układ z wierzycielami ma również na celu zapobieżenie ogłoszeniu upadłości, dzięki czemu zbędnym staje się przeprowadzenie likwidacji majątku dłużnika. Zachowa on swoje mieszkanie, samochód czy inne wartościowe rzeczy lub przedmioty, do których jest przywiązany.

Pozytywnie na sytuację dłużnika wpływa także to, że z chwilą otwarcia postępowania układowego zawieszeniu ulegają wszystkie postępowania egzekucyjne prowadzone przeciw dłużnikowi z wyjątkiem egzekucji skierowanej do przedmiotu zabezpieczenia, np. hipoteki czy zastawu rejestrowego.

W celu przyjęcia układu musi za nim głosować większość spośród wszystkich wierzycieli, którzy są uprawnieni do głosowania. Suma wierzytelności tych wierzycieli musi również wynosić co najmniej 2/3 wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Nie każ­dy jed­nak dłuż­nik z po­stę­po­wa­nia ukła­do­we­go mo­że sko­rzy­stać. Jest ono de­dy­ko­wa­ne tyl­ko tym podmio­tom, któ­re po­zo­sta­ją ze swo­imi kon­tra­hen­ta­mi w spo­rach, tj. nie uzna­ją obo­wiąz­ku za­pła­ty nie­któ­rych zo­bo­wią­zań pie­nięż­nych. Ogól­na su­ma spor­nych zo­bo­wią­zań na dzień otwar­cia po­stę­po­wania mu­si prze­kra­czać próg 15% wszyst­kich wie­rzy­tel­no­ści upraw­nia­ją­cych do gło­so­wa­nia nad ukła­dem. Je­śli ten wa­ru­nek jest speł­nio­ny, a za­ra­zem nie ma po­trze­by wdra­ża­nia da­lej idą­ce­go po­stę­po­wa­nia sa­na­cyj­ne­go, pro­ce­du­ra ukła­do­wa to ide­al­ny spo­sób na re­struk­tu­ry­za­cję za­dłu­że­nia.

Wierzytelności nie objęte układem z mocy prawa to:

  • wierzytelności ze stosunku pracy,
  • zobowiązania dłużnika zabezpieczone na jego majątku (przykładowo hipoteka, zastaw bądź przewłaszczenie na zabezpieczenie).

 

W celu objęcia powyższych wierzytelności układem wymagana jest zgoda wierzyciela.

Orły 2020
Laur zaufania
Firma Godna Zaufania
Orły 2019
Orły prawa
Znajdź nas na
Znajdź nas na
messager