Restrukturyzacja – na ratunek przedsiębiorcy!

Co może ochronić przedsiębiorcę przed upadłością gospodarczą i wynikającymi z niej konsekwencjami? Restrukturyzacja, czyli zaplanowany i strategiczny proces, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji zadłużenia w drodze zawarcia układu z wierzycielami.

Nasza Kancelaria już na wstępie współpracy dokonuje szczegółowej analizy kondycji finansowo-prawnej przedsiębiorstwa pod kątem restrukturyzacji, na którą składają się:

 • Aktualne umowy finansowe, w szczególności pożyczki, kredyty i leasingi;
 • Umowy z kontrahentami;
 • Aktualnie zawarte ugody oraz porozumienia;
 • Całość dokumentacji księgowej firmy.

 

Główne zalety restrukturyzacji dla upadającego przedsiębiorcy to częściowe umorzenie zobowiązań – zgodnie z planem restrukturyzacji, możliwość uniknięcia odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. czy korzystne mechanizmy pozwalające na rozłożenie zobowiązania na raty.

Od stycznia do czerwca 2021 r. do sądów w całej Polsce wpłynęło łącznie aż 1,3 tys. spraw restrukturyzacyjnych. W analogicznym okresie ubiegłego roku było ich 654, a dwa lata wcześniej – 773. Z danych resortu sprawiedliwości wynika również, że w tym roku samych uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych było 814. Prawie połowa uproszczonych postępowań kończy się przyjęciem układu przez wierzycieli, co stanowczo przyspiesza proces wyjścia z kryzysu i dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Co to jest plan restrukturyzacyjny?

Co to jest plan restrukturyzacyjny? Jest to strategicznie opracowany dokument, w którym opisuje się m.in. środki restrukturyzacyjne. Są to działania, które mają pomóc wyjść dłużnikowi na prostą.

Jeśli wierzyciele zaakceptują plan restrukturyzacyjny, można zaproponować im umorzenie odsetek za opóźnienie, częściowe umorzenie zadłużenia, rozłożenie zobowiązań na korzystne raty czy przekazanie wierzycielom udziałów albo akcji twojej spółki w zamian za oddłużenie.

Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, plan restrukturyzacyjny zawiera co najmniej:

 • opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;
 • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 • prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
 • pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
 • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
 • informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
 • opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią;
 • projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach;
 • imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu;
 • imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego;
 • datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

 

Plan restrukturyzacyjny może być ograniczony, jeżeli z uwagi na wielkość lub charakter przedsiębiorstwa dłużnika ustalenie wszystkich informacji wymienionych w ust. 1 nie jest możliwe albo nie jest niezbędne do dokonania oceny możliwości wykonania układu. Ograniczenie planu restrukturyzacyjnego wymaga uzasadnienia.

Prawidłowe przygotowanie planu restrukturyzacyjnego wymaga szerokiej wiedzy i doświadczenia, stąd zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych prawników. Przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej zdolności do samodzielnego regulowania swoich zobowiązań nie zawsze jest prostym zadaniem. Będzie tak szczególnie wtedy, gdy liczba długów opiewa na naprawdę wysokie kwoty lub gdy dłużnik posiada sporą liczbę niespłaconych wierzycieli.

Układ z wierzycielami – szansa na uratowanie Twojej firmy!

Jedną z szans na uratowanie firmy zagrożonej niewypłacalnością jest zawarcie układu z wierzycielami. Układ zawiera propozycje układowe korzystne dla dłużnika, tj. m. in. odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie spłaty na raty, redukcja wysokości zobowiązania, konwersja wierzytelności na udziały lub akcje, modyfikacja prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Propozycje układowe określają więc sposoby przekształcenia zobowiązań upadłego względem jego wierzycieli i stanowią kluczowy element wniosku o ogłoszenie upadłości. Układ z wierzycielami ma również na celu zapobieżenie ogłoszeniu upadłości, dzięki czemu zbędnym staje się przeprowadzenie likwidacji majątku dłużnika. Zachowa on swoje mieszkanie, samochód czy inne wartościowe rzeczy lub przedmioty, do których jest przywiązany.

Pozytywnie na sytuację dłużnika wpływa także to, że z chwilą otwarcia postępowania układowego zawieszeniu ulegają wszystkie postępowania egzekucyjne prowadzone przeciw dłużnikowi z wyjątkiem egzekucji skierowanej do przedmiotu zabezpieczenia, np. hipoteki czy zastawu rejestrowego.

W celu przyjęcia układu musi za nim głosować większość spośród wszystkich wierzycieli, którzy są uprawnieni do głosowania. Suma wierzytelności tych wierzycieli musi również wynosić co najmniej 2/3 wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Nie każ­dy jed­nak dłuż­nik z po­stę­po­wa­nia ukła­do­we­go mo­że sko­rzy­stać. Jest ono de­dy­ko­wa­ne tyl­ko tym podmio­tom, któ­re po­zo­sta­ją ze swo­imi kon­tra­hen­ta­mi w spo­rach, tj. nie uzna­ją obo­wiąz­ku za­pła­ty nie­któ­rych zo­bo­wią­zań pie­nięż­nych. Ogól­na su­ma spor­nych zo­bo­wią­zań na dzień otwar­cia po­stę­po­wania mu­si prze­kra­czać próg 15% wszyst­kich wie­rzy­tel­no­ści upraw­nia­ją­cych do gło­so­wa­nia nad ukła­dem. Je­śli ten wa­ru­nek jest speł­nio­ny, a za­ra­zem nie ma po­trze­by wdra­ża­nia da­lej idą­ce­go po­stę­po­wa­nia sa­na­cyj­ne­go, pro­ce­du­ra ukła­do­wa to ide­al­ny spo­sób na re­struk­tu­ry­za­cję za­dłu­że­nia.

Wierzytelności nie objęte układem z mocy prawa to:

 • wierzytelności ze stosunku pracy,
 • zobowiązania dłużnika zabezpieczone na jego majątku (przykładowo hipoteka, zastaw bądź przewłaszczenie na zabezpieczenie).

 

W celu objęcia powyższych wierzytelności układem wymagana jest zgoda wierzyciela.

Restrukturyzacja – ewolucja czy rewolucja?

Postępowanie restrukturyzacyjne znane jest Polskiemu systemowi prawnemu od dawna, jednak podlega ono ciągłym zmianom. Od stycznia do czerwca 2021 r. do sądów w całej Polsce wpłynęło łącznie aż 1,3 tys. spraw restrukturyzacyjnych. W analogicznym okresie ubiegłego roku było ich 654, a dwa lata wcześniej – 773. Z danych resortu sprawiedliwości wynika również, że w tym roku samych uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych było 814. Prawie połowa uproszczonych postępowań kończy się przyjęciem układu przez wierzycieli, co zachęca do składania kolejnych wniosków.

Od dnia 1 grudnia 2021 roku zmieniają się przepisy w zakresie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, w zasadzie wchodzi ono wprost do ustawy Prawo restrukturyzacyjne jako postępowanie o zatwierdzenie układu z pewnymi modyfikacjami. Zmiany formalnie wprowadzone zostały Ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw. 

Jakie zmiany czekają niebawem dłużników zagrożonych niewypłacalnością?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że to nadzorca sądowy sporządzi spis umów, jakimi związany jest dłużnik. Co więcej, postępowanie nie będzie mogło być wszczęte dla dłużników, którym umorzono jakiekolwiek postępowanie restrukturyzacyjne w ciągu ostatnich dziesięciu lat, chyba że umorzenie postępowania nastąpiło za zgodą wierzycieli.

Plan restrukturyzacyjny zostanie natomiast sporządzony przez nadzorcę układu wspólnie z dłużnikiem, co ułatwi i przyspieszy postępowanie. Możliwe będzie również wcześniejsze zawieszenie egzekucji oraz uchylenie zajęcia komorniczego.

Podsumowując, należy stwierdzić, że dłużników czeka kolejna, co do zasady korzystna zmiana przepisów prawa restrukturyzacyjnego.

Restrukturyzacja – wstrzymanie egzekucji!

Jedną z największych zalet restrukturyzacji jest to, że z chwilą otwarcia postępowania układowego zawieszeniu ulegają wszystkie postępowania egzekucyjne prowadzone przeciw dłużnikowi z wyjątkiem egzekucji skierowanej do przedmiotu zabezpieczenia, np. hipoteki czy zastawu rejestrowego.

Zgodnie bowiem z art. 278 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania układowego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego sędzia-komisarz postanowieniem stwierdza zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Postanowienie to doręcza się również organowi egzekucyjnemu. Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, przelewa się do masy układowej niezwłocznie po wydaniu postanowienia o otwarciu postępowania układowego.

Z kolei art. 312 stanowi, że postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Na wniosek dłużnika lub zarządcy sędzia-komisarz postanowieniem stwierdza zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Postanowienie doręcza się również organowi egzekucyjnemu.

Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub zarządcy może uchylić zajęcie dokonane przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym skierowanym do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. Przepis ust. 1 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio. Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, przelewa się do masy sanacyjnej niezwłocznie po wydaniu postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego.

Skierowanie egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na tym majątku jest niedopuszczalne po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego. Do egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę przepisów ust. 1-4 nie stosuje się. W odniesieniu do roszczeń, co do których jest niedopuszczalne wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia, z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego bieg przedawnienia roszczenia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu przez czas trwania postępowania sanacyjnego.

Postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia należności objętych układem ulegają umorzeniu z mocy prawa z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ. W przypadku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub uchylenia układu zawieszone postępowanie egzekucyjne powinno zostać podjęte.

Podsumowując stwierdzić więc należy, że niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem po dniu otwarcia postępowania układowego.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

  Wybierz rodzaj konsultacji: