Upadłość konsumencka a rozdzielność majątkowa

Upadłość konsumencka a rozdzielność majątkowa

Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Po ogłoszeniu upadłości nie można ustanowić rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż data ogłoszenia upadłości.

W praktyce oznacza to, że od momentu ogłoszenia upadłości, każdy z małżonków będzie posiadał swój własny osobisty majątek.

Dotychczasowy majątek wspólny wchodzi do masy upadłościowej. Nie można dokonać jego podziału. Zostanie więc utracony i przeznaczony na rzecz spłaty długów.

Małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając tę wierzytelność sędziemu komisarzowi. Domniemywa się, że majątek wspólny powstały w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa przez upadłego został nabyty ze środków pochodzących z dochodów tego przedsiębiorstwa.

Jak podkreśla się w nauce prawa, Jeżeli małżonkowie pozostawali już przedtem w ustroju rozdzielności, ich sytuacja uzyskuje dodatkową cechę przymusowości (…). Rozdzielność ta trwa przymusowo przez cały czas istnienia przyczyny (upadłości) i nie może być zmieniona w drodze umowy (tak T. Sokołowski [w:] H. Dolecki (red.), T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, Wyd. II, Lex 2013, teza 1).

Rozdzielność majątkowa zabezpiecza majątek drugiej strony przed zajęciem przez syndyka, pod warunkiem, że stosowna umowa w formie aktu notarialnego została zawarta nie krócej niż na 2 lata przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką.

Umowa rozdzielności podpisana później (np. na krótko przed złożeniem wniosku o upadłość) nie może być uznana za wiążącą, więc mienie obu małżonków będzie mogło zostać zaliczone na poczet masy upadłości.

Rozdzielność majątkową może również ogłosić sąd, na skutek stosownego orzeczenia. W takim przypadku orzeczenie powinno zostać wydane na minimum rok przed złożeniem wniosku o bankructwo konsumenckie osoby fizycznej.

UWAGA NA WYJĄTEK!

Do masy upadłości nie wchodzą przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, choćby były objęte majątkową wspólnością małżeńską, z wyjątkiem przedmiotów majątkowych nabytych do majątku wspólnego w ciągu dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: