Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe

Co umożliwia przyspieszone postępowanie układowe?

 • umoż­li­wia dłuż­ni­ko­wi za­war­cie ukła­du z wie­rzy­cie­la­mi po spo­rzą­dze­niu i za­twier­dze­niu spisu wie­rzy­tel­no­ści w uprosz­czo­nym try­bie
 • mo­że być ono pro­wa­dzo­ne wo­bec dłuż­ni­ka nie­wy­pła­cal­ne­go lub za­gro­żo­ne­go niewypłacalno­ścią, tyl­ko wte­dy, kie­dy su­ma wie­rzy­tel­no­ści spor­nych upraw­nia­ją­cych do gło­so­wa­nia nad ukła­dem nie prze­kra­cza 15%
 • ma na ce­lu do­pro­wa­dze­nie do za­war­cia ukła­du w moż­li­wie naj­krót­szym cza­sie – w założeniu oko­ło 2-3 mie­się­cy
 • wnio­sek o otwar­cie przy­spie­szo­ne­go po­stę­po­wa­nie ukła­do­we­go roz­po­zna­wa­ny jest przez sąd na po­sie­dze­niu nie­jaw­nym, wy­łącz­nie na pod­sta­wie do­ku­men­tów do­łą­czo­nych do wnio­sku
 • w treści wniosku dłużnik powinien również wskazać propozycje układowe, które mogą polegać na przykład na:

 

1) odroczeniu terminu wykonania zobowiązań

2) rozłożeniu spłaty zadłużenia na raty

3) zmniejszeniu wysokości zadłużenia

 

 • wy­da­nie roz­strzy­gnię­cia po­win­no na­stą­pić w ter­mi­nie ty­go­dnia od dnia zło­że­nia wnio­sku
 • w przeciwieństwie jednak do postępowania o zatwierdzenie układu, wyboru nadzorcy sądowego dokonuje sąd, a nie dłużnik
 • w terminie 2 tygodni od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego nadzorca sądowy sporządza i składa sędziemu-komisarzowi:

 

 • plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika
 • spis wierzytelności
 • spis wierzytelności spornych

 

 • po złożeniu dokumentów sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem
 • o terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu sędzia-komisarz zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe
 • na zgromadzeniu wierzycieli można zawrzeć układ, jeżeli w zgromadzeniu uczestniczy co najmniej jedna piąta wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem
 • układ jest przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem
Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

  Wybierz rodzaj konsultacji: