Powództwo opozycyjne

Powództwo opozycyjne

Kodeks postępowania cywilnego, w artykule 840 przewiduje środek obrony przed egzekucją komorniczą, polegający na tym, że dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia. Jest to tzw. obrona merytoryczna dłużnika. Artykuł ten stanowi podstawę materialno-prawną żądania pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego.

Należy pamiętać, że powództwo opozycyjne nie służy ponownemu rozpatrzeniu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem sądu, zatem po rozpatrzeniu tego powództwa nie nastąpi zmiana orzeczenia, które jest de facto częścią składową tytułu wykonawczego, na mocy którego wszczęto egzekucję.

Twierdzenia dotyczące merytorycznej wadliwości rozstrzygnięcia będącą podstawą kwestionowanego tytułu wykonawczego nie mogą służyć za podstawę powództwa opozycyjnego

Żądanie pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego nie może być skutecznie złożone po wyegzekwowaniu należności w całości. Z chwilą wyegzekwowania przez wierzyciela całości świadczenia objętego tytułem wykonawczym dłużnik traci prawo wytoczenia powództwa opozycyjnego (Wyrok SN z dnia 12.02.2015 r., IV CSK 272/14).

Katalog okoliczności, które prowadzą do wygaśnięcia zobowiązania, jest otwarty. Do zdarzeń, wskutek których zobowiązanie wygasło, wypada zaliczyć przede wszystkim:

  • wykonanie zobowiązania (art. 450 k.c.) – spełnienie świadczenia przez dłużnika, a także wydanie wyroku na korzyść jednego z dłużników solidarnych, uwzględniającego zarzuty wspólne wszystkim dłużnikom solidarnym (art. 375 § 2 k.c.),
  • świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum – art. 453 k.c.),
  • niemożliwość świadczenia będąca skutkiem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności,
  • potrącenie (art. 498 k.c.),
  • odnowienie (art. 506 k.c.),
  • zwolnienie dłużnika z długu przez wierzyciela (art. 508 k.c.).

Jego istotą jest więc wykazanie, że sam tytuł wykonawczy nie odpowiada istotnemu i rzeczywistemu stanowi rzeczy. W ramach postępowania nie dochodzi do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy, która została przecież zakończona prawomocnym lub natychmiast wykonalnym orzeczeniem sądowym.

Nie chodzi o podważenie treści orzeczenia sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, gdyż czas na to był ewentualnie w postępowaniu apelacyjnym.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: