Postępowanie układowe

Postępowanie układowe
 • celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami
 • nie każ­dy jed­nak dłuż­nik z po­stę­po­wa­nia ukła­do­we­go mo­że sko­rzy­stać
 • de­dy­ko­wa­ne tyl­ko tym podmio­tom, któ­re po­zo­sta­ją ze swo­imi kon­tra­hen­ta­mi w spo­rach, tj. nie uzna­ją obo­wiąz­ku za­pła­ty nie­któ­rych zo­bo­wią­zań pie­nięż­nych
 • ogól­na su­ma spor­nych zo­bo­wią­zań na dzień otwar­cia po­stę­po­wa­nia mu­si prze­kra­czać próg 15%wszyst­kich wie­rzy­tel­no­ści upraw­nia­ją­cych do gło­so­wa­nia nad ukła­dem
 • już we wnio­sku o otwar­cie po­stę­po­wa­nia ukła­do­we­go, dłuż­nik mu­si wy­ka­zać, że w to­ku postę­po­wa­nia bę­dzie w sta­nie re­gu­lo­wać na bie­żą­co wszyst­kie zo­bo­wią­za­nia, któ­re powsta­ną po dniu otwar­cia re­struk­tu­ry­za­cji
 • sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
 • sąd rozpoznaje wniosek o otwarcie postępowania układowego, co do zasady, na posiedzeniu niejawnym w terminie dwóch tygodniod dnia złożenia wniosku
 • w postanowieniu o otwarciu postępowania układowego, sąd powołuje nadzorcę sądowego
 • po powołaniu nadzorcy sądowego dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu
 • na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarząduwymagana jest zgoda nadzorcy sądowego, chyba że ustawa przewiduje zezwolenie rady wierzycieli

 

 • Schemat postępowania układowego:

 

 1. Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego
 2. Rozpoznanie przez sąd wniosku
 3. Wydanie przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania układowego
 4. Nadzorca sądowy sporządza spis wierzytelności – występuje możliwość wnoszenia sprzeciwów
 5. Zwołanie przez sąd zgromadzenia wierzycieli oraz głosowanie nad układem
 6. Wydanie przez sąd postanowienia o zatwierdzeniu układu
 7. Nadzorca sądowy obejmuje funkcję nadzorcy wykonania układu

 

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

  Wybierz rodzaj konsultacji: