Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne
 • charakteryzuje się największym rygoryzmem oraz największym zaangażowaniem organów władzy publicznej spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych
 • podobne do dawnego postępowania upadłościowego z opcją układową – z tą jednak różnicą, że postępowanie sanacyjne nie powoduje ogłoszenia upadłości dłużnika, a przyjęcie układu następuje dopiero po wykonaniu czynności sanacyjnych
 • z dniem otwar­cia po­stę­po­wa­nia sa­na­cyj­nego mie­nie słu­żą­ce do pro­wa­dze­nia przedsiębiorstwa oraz na­le­żą­ce do dłuż­ni­ka sta­je się ma­są sa­na­cyj­ną, nad któ­rą, co do zasa­dy, za­rząd obej­mu­je za­rządca wy­zna­czo­ny przez sąd

 

 • ZALETY:
 • za­pew­nia naj­peł­niej­szą ochro­nę przed eg­ze­ku­cją, chro­ni tak­że przed eg­ze­ku­cją wierzytelno­ści za­bez­pie­czo­nych rze­czo­wo lub in­nych po­za­ukła­do­wych
 • możliwość redukcji zatrudnienia w zadłużonym przedsiębiorstwie (na takich samych zasadach jak w postępowaniu upadłościowym)
 • możliwość odstąpienia przez zarządcę od niewykonywanych (nierentownych) umów
 • możliwość prowadzenia „wyprzedaży” zbędnych przedmiotów majątku dłużnika bez obciążeń (bezobciążeniowa sprzedaż ma zachęcić nabywców i przyspieszyć proces oczyszczania masy sanacyjnej ze zbędnych aktywów)
 • możliwość zakwestionowania czynności dłużnika dokonanych w okresie poprzedzającym otwarte postępowania sanacyjnego, które wykazują oznaki „ucieczki z majątkiem”
 • możliwość nawet całkowitej zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa

 

 • WADY:
 • proces długotrwały i kosztowy,
 • odebranie zarządu nad przedsiębiorstwem dotychczasowemu zarządowi dłużnika na rzecz zarządcy [
 • restrykcyjny nadzór sprawowany przez organy sądowe (sędziego-komisarza, sąd restrukturyzacyjne) oraz wierzycieli (w tym za pośrednictwem rady wierzycieli)
 • wygaśnięcie udzielonych przez dłużnika pełnomocnictw
 • utrudnienia w pozyskaniu nowych kontrahentów oraz inwestorów (wielu kontraktów niechętnych jest bowiem do współpracy z dłużnikiem znajdującym się w fazie restrukturyzacji, gdyż obawiają się jego wypłacalności; standardem jest też wymaganie przez nich przedpłat)
 • odejścia pracowników, obawiających się nagłych zwolnień, wynikających z niepewnej sytuacji finansowej dłużnika
 • możliwość zakwestionowania czynności dłużnika dokonanych przed otwarciem postępowania sanacyjnego, które wykazują oznaki „ucieczki z majątkiem”
Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

  Wybierz rodzaj konsultacji: