Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu
 • jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych
 • naj­prost­sze i naj­mniej sfor­ma­li­zo­wa­ne
 • udział są­du jest mi­ni­mal­ny
 • cię­żar je­go pro­wa­dze­nia zde­cy­do­wa­nie spo­czy­wa na dłuż­ni­ku

 

 • Do kogo jest kierowane?
 1. przede wszyst­kim do przed­się­bior­ców, któ­rzy nie speł­ni­li usta­wo­wych warunków wo­bec sta­nu nie­wy­pła­cal­no­ści
 2. dla dłużnika – przedsiębiorcy, który co prawda spełnia ciążące na nim zobowiązania, jednakże ma świadomość, że w najbliższym czasie nie będzie ich w stanie regulować
 3. przedsiębiorców, którzy są w stanie porozumieć się z większością swoich wierzycieli
 • daje dłużnikowi możliwość zawarcia układu z wierzycielami w wyniku samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika bez udziału sądu

 

 • obejmuje zasadniczo następujące etapy:
 1. czynności przygotowawcze
 2. głosowanie nad układem
 3. zatwierdzenie układu przez sąd i jego skutki
 4. stwierdzenie wykonania układu

 

 • czynności przygotowawcze do zawarcia układu obejmują w szczególności:
 1. zawarcie umowy z nadzorcą układu
 2. ustalenie dnia układowego
 3. sporządzenie spisu wierzytelności
 4. sporządzenie spisu wierzytelności spornych
 5. opracowanie planu restrukturyzacji
 6. opracowanie propozycji układowych

 

 • postępowanie to może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15%ogólnej sumy wierzytelności
 • dłużnik zawiera umowę z wybranym przez siebie doradcą restrukturyzacyjnym
 • wynagrodzenie doradcy regulowane jest między nim a dłużnikiem, brak tu regulacji ustawowych
 • doradca restrukturyzacyjny diagnozuje sytuację przedsiębiorstwa pod względem ekonomicznym i finansowym, przygotowuje program restrukturyzacji i harmonogram wdrażania poszczególnych jej etapów w celu uzyskania oczekiwanych efektów
 • doradca restrukturyzacyjny sprawuje nadzór nad realizacją układu
Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

  Wybierz rodzaj konsultacji: