Najciekawsze orzeczenia w sprawach upadłościowych – co mówią Sądy?

Najciekawsze orzeczenia w sprawach upadłościowych – co mówią Sądy?


Przyczyny ogłaszania upadłości konsumenckich są bardzo różne. Poniżej przedstawiamy kilka fragmentów postanowień wydanych w ciekawych sprawach upadłościowych.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy z dnia 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt VIII Gz 50/16:

W doktrynie wskazuje się, że rażącym niedbalstwem jest zachowanie dłużnika, polegające na niedołożeniu należytej staranności wymaganej w danych okolicznościach, konieczne jest przy tym ustalenie, że w konkretnych okolicznościach danego przypadku dłużnik mógł zachować się z należytą starannością. Zakwalifikowanie zachowania dłużnika jako rażącego niedbalstwa uniemożliwiają przykładowo błędne informacje, na podstawie których dłużnik podejmował decyzję lub fakt, że do nieostrożnego zachowania dłużnik został zmuszony warunkami, w jakich działał albo czynnikami wewnętrznymi. Jako przykład rażącego niedbalstwa wskazuje się zachowanie dłużnika, który zaciąga kredyty znacznie przekraczające w chwili ich udzielania jego możliwości zarobkowe, w sytuacji braku perspektyw na poprawę aktualnej sytuacji. Wedle bowiem rozsądnej oceny winien liczyć się z tym, że w najbliższym czasie – bez dodatkowego zadłużenia – nie będzie w stanie obsłużyć swojego długu, odmiennie natomiast należałoby ocenić takie zachowanie dłużnika w sytuacji, gdy zaciąga on kolejne zobowiązania z chęci uregulowania zobowiązań poprzednich, licząc na to, że jego sytuacja majątkowa się poprawi. Ponieważ przepis art. 4914 ust. 1 U.p.n. mówi w kontekście przesłanek negatywnych ogłoszenia upadłości konsumenckiej w przypadku winy nieumyślnej wyłącznie o rażącym niedbalstwie, należy uznać, że jeżeli dłużnik błędnie oceniał swoją sytuację w wyniku lekkomyślności, to nie stoi to na przeszkodzie ogłoszeniu jego upadłości konsumenckiej.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 maja 2016 r., sygn. akt XXIII Gz 498/16:

Należy bowiem pamiętać, że banki, zarówno te udzielające kredytów, jak i poręczające za kredyty, każdorazowo dokonują oceny zdolności kredytowej podmiotu zaciągającego zobowiązanie kredytowe. Gdyby sytuacja ekonomiczna dłużnej spółki była na tyle trudna, że rodziłaby poważne obawy w postaci braku spłaty zobowiązań, bank dokonujący stosownej analizy ryzyka nie podjąłby decyzji o udzieleniu kredytu bądź poręczenia. Udzielanie kredytów i poręczeń przez liczne banki stanowiło w istocie potwierdzenie wypłacalności.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27 sierpnia 2015 r.,  sygn. akt VIII Gz 139/15:

(…) rozstrzygnięcie w tym przedmiocie wymaga uprzedniego ustalenia, czy w chwili zaciągania pierwszej pożyczki sytuacja majątkowa wnioskodawczyni wskazywała na to, że zaciągane zobowiązanie znacznie przekracza jej możliwości zarobkowe, czy też mogła ona w sposób usprawiedliwiony przypuszczać, że zdoła spłacić dług, lecz inne, niezależne od niej okoliczności jej to uniemożliwiły.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 17 lutego 2017 r., sygn. akt VIII Gz 366/16:

Podzielając argumentację Sądu pierwszej instancji co do znaczenia poręczenia i konieczności rzetelnej oceny sytuacji przed podjęciem decyzji w tym zakresie, nie można pominąć okoliczności ściśle związanych z tą czynnością, a w szczególności więzi łączącej w tamtym czasie dłużniczkę ze wspólnikiem i członkiem zarządu zobowiązanej spółki. Zaufanie w relacji pomiędzy małżonkami nie może pozostać bez znaczenia przy ocenie ewentualnego stopnia winy dłużniczki.

Jak widać z powyższego zestawienia, upadłości konsumenckie ogłaszane są w najróżniejszych stanach faktycznych. Biorąc pod uwagę niewielkie koszty tego postępowania a także stosunkowo przychylne dla konsumentów orzecznictwo, stwierdzić należy, że warto próbować skorzystać z tej instytucji!

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: