Lista wierzytelności

Lista wierzytelności


Jest to dokument w postępowaniu upadłościowym.  Zawierający spis wszystkich należności (wierzytelności), które będą spłacane z masy upadłości (majątku) dłużnika. Lista sporządzana jest przez syndyka, nadzorcę sądowego lub zarządcę, natomiast zatwierdza ją sędzia-komisarz.

Wierzytelności zgłasza się w terminie do 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

 

Informacje zawarte w liście wierzytelności:

→ liczba porządkowa;

→ imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

→ suma, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu, i sumę, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem;

→ kategoria, w jakiej wierzytelność podlega zaspokojeniu;

→ informacja o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności;

→ informacja, czy wierzytelność jest uzależniona od warunku;

→ informacja, czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia;

→ uzasadnienie;

→ informacja o stanie postępowania sądowego, administracyjnego.

Gdy zgłoszenie spełnia wyżej wymienione wymogi sędzia-komisarz przekazuje jego odpis syndykowi w terminie do 2 tygodni.  Syndyk sprawdza, czy wyszczególnione należności są potwierdzone (np. w księgach rachunkowych, we wpisach w księdze wieczystej, rejestrach), a następnie wzywa upadłego do złożenia w zakreślonym terminie oświadczenia, czy wierzytelność zostaje uznana.

Po zgłoszeniu wierzytelności syndyk sporządza listę wierzytelności, następnie przekazuje ją sędziemu komisarzowi.  Data złożenia listy wierzytelności obwieszczona jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, lista znajduje się w sekretariacie sądu, by każdy zainteresowany mógł zapoznać się z jej treścią w sekretariacie sądu.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: