Jak uchronić majątek przed egzekucją w postępowaniu upadłościowym?

Jak uchronić majątek przed egzekucją w postępowaniu upadłościowym

Postępowanie upadłościowe niekiedy prowadzi do licytacji majątku. Odbywa się to jednak w sposób dużo bardziej łagodny niż podczas zwykłego postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika, no i – co najważniejsze – , można takiej egzekucji uniknąć.

– Dłużnik, który chciałby zabezpieczyć majątek swojego przedsiębiorstwa przed wierzycielami, może rozważyć złożenie stosownego wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub sanacyjnego;

– Przepisy postępowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego dają możliwość wstrzymania toczących się egzekucji;

– Po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego, z wyjątkiem zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń o rentę z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz o zamianę uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę;

W ramach postępowania restukturyzacyjnego dłużnik sprawuje zarząd własny swoim majątkiem, chyba że został ustanowiony zarządca.

 

Nie zawsze – często stosowane – wyzbycie się majątku jest korzystne dla dłużnika:

– Zgodnie z art. 300 § 2 k.k. karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 podlega ten, kto w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia;

– Ponadto, fikcyjna sprzedaż lub darowizna nieruchomości będą skutecznym środkiem ochrony tylko wtedy, kiedy nastąpiły przed powstaniem zobowiązania, tzn. na przykład przed podpisaniem umowy pożyczki. Wszelkie przeniesienia własności nieruchomości w sytuacji, gdy istnieje już prawomocny wyrok sądowy, może skutkować pociągnięciem dłużnika i nabywcy do odpowiedzialności cywilnej, a nawet i karnej związanej z prowadzeniem działań zmierzających do pokrzywdzenia wierzyciela;

– Co więcej, jak stanowi przepis art. 527 § 1 Kodeksu cywilnego: „Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.” – oznacza to, że z dłużnika, który zbył rzecz dalej, możliwość pozywania przechodzi na ta kolejną osobę i tak dalej. Celem złożonego pozwu jest ubezskutecznienie czynności dokonanej przez dłużnika, która miała w zamiarze pokrzywdzenie wierzyciela, np. banku, firmy windykacyjnej czy pożyczkowej;

Najgorsze co może zrobić zadłużony to przenieść w drodze darowizny swoje ruchomości albo nieruchomości na rzecz osób najbliższych.

– To również sytuacja, w której dłużnik uniemożliwia wejście do swojego majątku jakiegoś przedmiotu, np. zrzekając się spadku po rodzicach.

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: