Celowe doprowadzenie do swojej niewypłacalności – konsekwencje

Celowe doprowadzenie do swojej niewypłacalności - konsekwencje

Celowe doprowadzenie do upadłości firmy przez dłużnika jest karalne na gruncie przepisów kodeksu karnego – zgodnie bowiem z art. 301 Kodeksu karnego:

  • 1. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • 2. Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności.
  • 3. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli w sposób lekkomyślny doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku, zaciąganie zobowiązań lub zawieranie transakcji oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 Jak ma się to do upadłości konsumenckiej?

Zgod­nie z nowym brzmieniem art. 49114a Prawa upadłościowego (który wejdzie w życie od marca 2020 r.) sąd wy­da­je po­sta­no­wie­nie o od­mo­wie usta­le­nia pla­nu spła­ty wie­rzy­cie­li lub umo­rze­niu zo­bo­wią­zań upa­dłe­go bez usta­le­nia pla­nu spła­ty wie­rzy­cie­li lub wa­run­ko­wym umo­rze­niu zo­bo­wią­zań upa­dłe­go bez usta­le­nia pla­nu spła­ty wie­rzy­cie­li, je­że­li upa­dły do­pro­wa­dził do swo­jej nie­wy­pła­cal­no­ści lub istot­nie zwięk­szył jej sto­pień w spo­sób ce­lo­wy, w szcze­gól­no­ści przez tr­wo­nie­nie czę­ści skła­do­wych ma­jąt­ku oraz ce­lo­we nie­re­gu­lo­wa­nie wy­ma­gal­nych zo­bo­wią­zań.

Nie dość więc, że celowe doprowadzenie do swojej niewypłacalności powoduje konsekwencje karne, to powodować jeszcze będzie dodatkowe, negatywne konsekwencje w postępowaniu upadłościowym. Odebrano prawo do od­dłu­że­nia oso­bom, któ­re zgod­nie z ko­dek­sem kar­nym po­peł­ni­ły czyn za­bro­nio­ny.

Zawsze zgłoś się do prawnika, jeżeli masz wątpliwości  co do swojej sytuacji prawnej!

Kontakt

Pozostaw swoje dane w formularzu, a nasi specjaliści oddzwonią do Ciebie w ciągu 30 minut*.

*Kontakt zwrotny w ciągu 30 minut obowiązuje w godzinach otwarcia biura (08:00 – 17:00 PN-PT)

    Wybierz rodzaj konsultacji: